Πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι 
PlanT-A Αγροτική Συμβουλευτική Έβρου - Υπηρεσίες Γεωργικών Μελετών - Γεωργικοί Σύμβουλοι


Υπομέτρο 2.1
Το μέτρο 2 των Γεωργικών Συμβούλων αφορά Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στόχοι του υπο-Μέτρου 2.1 είναι:
α) Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.
β) Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς,
χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.