Συστήματα Ποιότητας 
PlanT-A Συμβουλευτική Έβρου - Τουτουντζής Β. - Βαλκάνη Ε. - Χριστούδης ΙΚΕ - Υπηρεσίες Γεωργικών Μελετών - Γεωργικοί Σύμβουλοι - Έβρος


Πρότυπα στη διαχείριση της Γεωργικής Παραγωγής

AGRO2.1 - 2.2
Τα πρότυπα AGRO 2-1 & AGRO 2-2  προδιαγράφουν τις γενικές απαιτήσεις για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, με στόχο την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων και την  υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων παραγωγής. Εφαρμόζονται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις κάθε δυναμικότητας ακόμα και από μεμονωμένους παραγωγούς ανεξάρτητα από το είδος της παραγωγικής τους κατεύθυνσης προκειμένου να επιτευχθεί η ορθολογική διαχείριση εισροών και βέλτιστη εφαρμογή καλλιεργητικών επεμβάσεων.

 

GLOBALGAP - έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει την ασφάλεια των γεωργικών προϊόντων από το αγρόκτημα στο τραπέζι, σύμφωνα με τους όρους που έχουν αναπτυχθεί από την επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων EUREPGAP. στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων. το πιστοποιητικό GLOBALGAP, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την εξαγωγή νωπών φρούτων και λαχανικών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί εγγύηση παρακολούθησης προϊόντων από τους λιανοπωλητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στους καταναλωτές. Ο καταναλωτής θέλει να δεσμευτεί ότι οποιαδήποτε τρόφιμα που λαμβάνονται από το ράφι δεν δημιουργούν κίνδυνο για την ασφάλεια της υγιεινής των τροφίμων και παράγονται μέσω φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών. Ο κατασκευαστής ή / και ο εξαγωγέας που επιθυμεί να εξάγει στην ΕΕ πρέπει να αποδείξει στον καταναλωτή ότι το προϊόν πληροί αυτές τις δεσμεύσεις μέσω του λιανοπωλητή. Ως εκ τούτου, προέκυψε η έννοια του πιστοποιητικού GLOBALGAP που εκδόθηκε από τρίτους ανεξάρτητους οργανισμούς, αναφέροντας ότι έχουν τηρηθεί οι σχετικές δεσμεύσεις. Το πιστοποιητικό GLOBALGAP χρησιμεύει ως διαβατήριο για τον παραγωγό ή / και τον εξαγωγέα να παραδώσει τα προϊόντα του στην αγορά της ΕΕ.

 
     
     
 
 

GRASP - Τα μέτρα GRASP αποτελούνται από 13 απαιτήσεις και κριτήρια συμμόρφωσης και πρόκειται για μία εκτίμηση του κινδύνου του κοινωνικού χαρακτήρα των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων. Ουσιαστικά εξετάζει κατά πόσο καλύπτεται η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία των εργαζομένων, κατά πόσο υπάρχει υγιές κλίμα εργασίας και τηρούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως αυτά ορίζονται από την Εθνική και Κοινοτική 
 

ΙSO 22000 Το πρότυπο ISO 22000 καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις που αφορούν την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων μιας επιχείρησης. Το ISO 22000 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων .  
IFS Το IFS Food Standard είναι ένα πρότυπο που καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, νομιμότητα και ποιότητα των τροφίμων που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις οι οποίες επεξεργάζονται ή/και συσκευάζουν τρόφιμα. Το πρότυπο IFS Food έχει συσταθεί από τις Ομοσπονδίες Λιανεμπόρων της Γερμανίας και της Γαλλίας με σκοπό να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο ελέγχου, κοινής προσέγγισης, των συστημάτων διαχείρισης των προμηθευτών των λιανεμπόρων. Αφορά κυρίως σε προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγές