ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
PlanT-A  Αγροτική Συμβουλευτική Έβρου - Υπηρεσίες Γεωργικών Μελετών - Γεωργικοί Σύμβουλοι


Μέτρο 11 «Βιολογική γεωργία»
Το Μέτρο 11 «Βιολογική γεωργία» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει:
• στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης των ρύπων
• στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων
• στην βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4
• στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Δράση 11.1.1 και 11.2.1 Βιολογική Γεωργία
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εντάξουν ή  να διατηρήσουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) 834/2007 τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες που επιθυμούν για μία τριετία ή πενταετία και συνάπτουν ή διατηρούν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Δράση 11.1.2 και 11.2.2 Βιολογική Κτηνοτροφία
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εντάξουν ή  να διατηρήσουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) 834/2007 τις εκτροφές ζώων που επιθυμούν για μία τριετία ή πενταετία και συνάπτουν ή διατηρούν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων