ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
PlanT-A Συμβουλευτική Έβρου - Τουτουντζής Β. - Βαλκάνη Ε. - Χριστούδης ΙΚΕ - Υπηρεσίες Γεωργικών Μελετών - Γεωργικοί Σύμβουλοι - Έβρος


Μέτρο 11 «Βιολογική γεωργία»
Το Μέτρο 11 «Βιολογική γεωργία» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει:
• στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης των ρύπων
• στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων
• στην βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4
• στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Δράση 11.1.1 και 11.2.1 Βιολογική Γεωργία
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εντάξουν ή  να διατηρήσουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) 834/2007 τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες που επιθυμούν για μία τριετία ή πενταετία και συνάπτουν ή διατηρούν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Δράση 11.1.2 και 11.2.2 Βιολογική Κτηνοτροφία
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εντάξουν ή  να διατηρήσουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) 834/2007 τις εκτροφές ζώων που επιθυμούν για μία τριετία ή πενταετία και συνάπτουν ή διατηρούν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

 
     
     
 
 

Δράση 10.1.4 – ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ - Μείωση της ρύπανσης του νερού
Στόχος της Δράσης

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά  Προϊόντα).


Δράση 10.1.7 - Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες
Στόχος της Δράσης

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της χρήσης των χημικών ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες, η πλειοψηφία των οποίων εντοπίζεται σε σημαντικούς για την ορνιθοπανίδα υγροτόπους της χώρας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό αφενός στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και αφετέρου στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των ορυζώνων λόγω της μειωμένης παρουσίας φυτοπροστατευτικών

Δράση 10.1.8 - Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΝΦΟΥΖΙΟ)
Στόχος της Δράσης

Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των μικρολεπιδοπτέρων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους δενδρώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η δράση.
Μέσω της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), παρεμποδίζεται η σύζευξη των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων καρπόκαψα (Grapholitha molesta), ανάρσια (Anarsia lineatella) και φυλλοδέτη (Adoxophyes orana), εντομολογικών εχθρών της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς

 
     
     

 

Δράση 10.1.9 - - Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών
Στόχος της Δράσης

Παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής και στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης.


Δράση 10.1.1 Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας 
Στόχος της Δράσης

Σκοπός είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις αγροτικές γαίες. Η δράση είναι εστιασμένη σε βιοτόπους σημαντικών, σπάνιων ή απειλούμενων ειδών της ορνιθοπανίδας. Οι γεωργικές εκτάσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των βιοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας, προσφέροντας τροφή και χώρους φωλιάσματος και