ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
PlanT-A Συμβουλευτική Έβρου - Τουτουντζής Β. - Βαλκάνη Ε. - Χριστούδης ΙΚΕ - Υπηρεσίες Γεωργικών Μελετών - Γεωργικοί Σύμβουλοι - Έβρος

ΔΡΑΣΗ 4.1.1 - 4.1.3 ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Δράση 4.1.1
Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης και 4.1.3 Yλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος
Στόχοι της Δράσης    
• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιµων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.    
• Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιµατική αλλαγή.

Επιλέξιμες Δαπάνες για τη Δράση 4.1.1
• Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειώνΠερίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
• Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτουΓενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

Επιλέξιμες Δαπάνες για τη Δράση 4.1.3
• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής ενέργειας από αυτά, για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης.
• Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής ενέργειας από αυτά, για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης.
• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης
• Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

 
     
     
 
 
ΔΡΑΣΗ 4.1.2 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος 

Στόχος της Δράσης 
Η παροχή ενίσχυσης για επενδύσεις που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος 
Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις
Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

Υπομέτρο 6.1: « Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
Στόχος του Υπομέτρου 

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Στo πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Δικαιούχοι 
Δικαιούχοι είναι αυτοί που πληρούν τα εξής (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης):
Α) Φυσικά πρόσωπα (περίπτωση εγκατάστασης νέων γεωργών ως μόνων αρχηγών) που πληρούν τον ορισμό του νέου γεωργού σύμφωνα με το άρθρο 2§ιδ του Καν. 1305/2013, ήτοι : 

Είναι ηλικίας από 18 έως και 40 ετών με επαρκή επαγγελματικά προσόντα (όπως ορίζονται παρακάτω). 
Εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί σε γεωργική εκμετάλλευση. 

Β) Νομικά πρόσωπα (περίπτωση από κοινού εγκατάστασης νέων γεωργών μαζί με άλλους γεωργούς ή και νέους γεωργούς) όπου: 

Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που μετέχει στο κεφάλαιο και τη διαχείριση είναι νέος γεωργός σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του σημείου (Α) και ασκεί μακροχρόνιο και αποτελεσματικό έλεγχο επί του νομικού προσώπου είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με άλλους νέους γεωργούς.
Η ανάληψη της αρχηγίας / ελέγχου του νομικού προσώπου από νέο γεωργό (μεμονωμένα ή από κοινού με νέους γεωργούς) γίνεται για πρώτη φορά


 

 
     
     

 

 

 

ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
Όσοι Νέοι Αγρότες, ηλικίας έως 40 ετών  επιθυμούν να δημιουργήσουν μια βιώσιμη γεωργική εκμετάλλευση μπορούν να χορηγηθούν μακροπρόθεσμα δάνεια για την αγορά γης με επιδότηση επιτοκίου. Επομένως μπορούν μα αποκτήσουν τη δική τους ιδιόκτητη γη.
Για τους Νέους Γεωργούς, μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στο εφαρμοζόμενο δάνειο το επιτόκιο είναι 100%
Για Νέους Γεωργούς, μόνιμοι κάτοικοι λοιπών περιοχών, το επιτόκιο επιδοτείται στο 70%.
  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Βάσει των διατάξεων του Ν.4399/16 η μέγιστη ενίσχυση διαμορφώνεται ως 55% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι οι υπό σύσταση, νεοϊδρυόμενες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, με μέγεθος μικρό και πολύ μικρό, οι οποίες έχουν την ακόλουθη νομική μορφή:
    • Ατομική επιχείρηση, εφ’ όσον το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€)
    • Εμπορική εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) Συνεταιρισμός, Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ 
    • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
    • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
    • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Είδη Ενίσχυσης
Οι προβλεπόμενες μορφές ενίσχυσης του συγκεκριμένου καθεστώτος είναι οι ακόλουθες:
    • Φορολογική απαλλαγή.
    • Επιχορήγηση.
    • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
    • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
    1. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, πχ η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων (έως 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών), αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, χρηματοδοτική μίσθωση καινούριων μηχανημάτων και εξοπλισμού, δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
    2. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (μεταφορά τεχνολογίας κλπ, συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού).
    3.  Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.